ممنون از مطلب خوبتون. من متاسفانه پوستم خشکه. کرم پودر خیلی بد مینشست روی صورتم.